Skip to main content

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 tietosuojasta.

1. Rekisterinpitäjä

Sanitar Oy
Luomantie 1-3 
93600 KUUSAMO
2759738-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katri Karjalainen
sanitar@sanitar.fi

3. Tietosuojavastaava

Ei nimetty

4. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

5. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakkaat

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkuuksien hallinta

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia tai viranomaisilta saatuja tietoja kuten:
Nimi, arvo tai ammatti
Osoite- ja muut yhteystiedot
Henkilötunnus

8. Rekisterin käsittelynperuste

Rekisterin käsittelyn perusteena on EU :n tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 artiklan 6 kohdan 1 alakohdat:
a)Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä taiuseampaa erityistä tarkoitusta varten.
b)Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
c)Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asi-
akkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan
asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tarvittaessa tietoja viranomaisille.

11. Tietojen luovutuksetja tietojen siirto EU:ntai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

12. Tietojen säilytys

Rekisteristä tuhotaan henkilötiedot asiakassuhteen päätyttyä. Tiedot tuhotaan
manuaalisesti/automaattisesti. Tietojen tuhoaminen ATK-varmenteilta tapahtuu
normaalin varmistuskierron yhteydessä.

13. Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käsitellä automaattisesti eikä tiedoille suoriteta profilointia.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

A.Manuaalinen aineisto
Manuaalinen ylläpidettävä ja käsiteltävä aineisto. Rekisteri säilytetään lukolli-
sessa kaapissa, johon pääsy on rajoitettu.

B.ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat re-
kisteröidään. Rekisteri on varmistettu. Rekisterin käyttö on ohjeistettu.
Rekisteröidyn oikeudet

15. Suostumuksen peruuttaminen

Suostumuksen peruuttaminen tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle (kohta 2.). Suostumuksen peruuttajan tulee pyydettäessä
todistaa henkilöllisyytensä.

16. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallinen tarkastuspyyntö rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle (kohta 2.). Tiedot luovutetaan ainoastaan tarkastus-
pyynnössä ilmoitetulle henkilölle. Tietojen vastaanottajan tulee pyydettäessä to-
distaa henkilöllisyytensä. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa.

17. Oikeus vaatia tietojentäydennystä- ja korjaamista

Tietojen täydennys- ja korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle (kohta 2.). Pyynnössä tulee ilmoittaa oikeat tiedot, joilla ha-
lutaan korvata väärät tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyn tulee pyydettäessä
todistaa henkilöllisyytensä.

18. Oikeus tietojen poistoon

Tietojen poistamisessa noudatetaan toimialaa koskevaa lainsäädäntöä.

19. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen taivastustaminen tai tietojen siirtämisen vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kohta 2.).

20. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan vakavan tietosuojaloukkauksen tilanteessa rekiste-
rissä olevien yhteystietojen perusteella.

21. Muut mahdolliset oikeudet (oikeus siirtäätiedot)

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot.

22. Tietosuojaa valvovaviranomainen

Rekisteröidyn oikeuksien valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu,
johon rekisteröity voi olla tarvittaessa yhteydessä.
Tietosuojavaltuutetun toimiston
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi